Trwa rejestracja na FGPŚ online. Zapisz się już dziś.

Jak powołać biuro GoPolonia?

Jednym z efektów realizowanego Projektu GoPolonia jest tworzenie sieci współpracujących ze sobą ośrodków przedsiębiorczości, doradztwa i promocji w formie Polonijnych Biur Obsługi Biznesu (COB), których działalność zaplanowano w 40 krajach świata. W większości powstają one przy istniejących w tych krajach polonijnych organizacjach otoczenia biznesu oraz wybranych lokalnych firmach lub konsorcjach działających w obszarze konsultingu i doradztwa biznesowego.

By zostać Partnerem Programu GoPolonia oraz prowadzić Autoryzowane Biuro, będące zagranicznym oddziałem GoPolonia, trzeba udokumentować określone kwalifikacje, przyjąć na siebie szereg obowiązków oraz spełnić warunki określone w Regulaminie.

OBOWIĄZKI PARTNERA

1. Kwalifikacja.

 • Partner Projektu ( izba gospodarcza lub inna organizacja otoczenia biznesu z wybranego kraju lub podmiot ) musi być zarejestrowany w danym kraju, działać legalnie w formie stowarzyszenia, fundacji, w innej formie typu non-profi, lub prowadzić działalność gospodarczą w obszarze zarządzania biznesem, konsultingu i doradztwa. Musi uzyskać rekomendację kierownika polskiej placówki dyplomatycznej (Konsulat lub Ambasada lub ZBH) lub opinię Konsula Honorowego powołanego w danym Kraju. Kandydat musi mieć bezpośrednie powiązania ze środowiskiem Polonii, prowadzić działalność o zasięgu min. makroregionalnym danego kraju (stan, prowincja, obwód, hrabstwo, województwo…) lub ogólnokrajowym oraz mieć kontakt, dostęp i możliwość skutecznego odziaływania na lokalny biznes.
 • Partner w swoim statucie (lub działalności, misji) powinien mieć zapis, że jednym z jego celów jest promocja gospodarcza Polski oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski. Jednym z głównych działań jest tworzenie relacji biznesowych i więzi pomiędzy swoimi członkam, lokalnymi podmiotami, a polskimi przedsiębiorstwami i oganizacjami otoczenia biznesu. Partner powinien również wykazać współpracę na linii: nauka- biznes.
 • Partner powinien wykazać się dotychczasowymi osiągnięciami na terenie kraju działania oraz zaprezentować dotychczasowe kontakty z polskimi partnerami, kooperatorami, instytucjami i podać efekty tych działań.

2. Infrastruktura

Partner musi posiadać:
a/ osobowość prawną, potwierdzoną dokumentem
b/ zakres prowadzenia działalności zgodny z założeniami Projektu
c/ adres, będący siedzibą Partnera (umowa najmu, dzierżawy, własności)
d/ odrębny nr. telefonu, faks
e/ adres poczty elektronicznej
f/ stronę www
g/ biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16:00 (czasu lokalnego), w tym: pomieszczenie (a) biurowe, wyposażone w podstawowy sprzęt i urzadzenia (kserokopiarka, skaner, rzutnik/ projektor, ekran, kamera cyfrowa i aparat fotograficzny, komputer /-y, meble, media: linia telefoniczna, internet), oprogramowanie (uzgodnione z realizatorem Projektu)
h/ dostęp (w przypadkach koniecznych) do ‘business room’ (do 10 osób) oraz Sali konferencyjnej (do 100 osób) na potrzeby organizacji spotkań, seminariów, innych imprez o charakterze biznesowym.
i/ w przypadkach różnych stref czasowych (powyżej +/- 6 godzin), Partner będzie dodatkowo dostępny (np. pod telefonem komórkowym lub skype) przez min. 2 godz.(po lub przed) swoim ustalonym czasem pracy, by zapewnić komunikację ‘on-live’ z Polską.

3. Zadania i zakres czynności

 • bieżące pozyskiwanie informacji o potrzebach gospodarczych przedsiębiorców, instytucji z terenu swojego działania (oferty handlowe, usługowe, inwestycyjne, kooperacyjne, potrzeby kadrowe, business consulting).
 • bieżące zamieszczanie ofert na Business Magnet w części i przestrzeni administrowanej przez Partnera i dedykowanej krajowi, na którym działa (wg. gotowego szablonu).
 • dostarczenie min. dwa razy w miesiącu ‘dedykowanej’ publikacji do newslettera / aktualności (wg. gotowego szablonu), który będzie zawierał bieżące informacje z życia Polonii oraz ważne informacje gospodarcze z kraju działania (np.rekomendowanie imprez targowych, zmiany w prawie gospodarczym, ważne umowy handlowe, inwestycje, inne informacje, które mogą mieć znaczenie dla polskich przedsiebiorców).
 • udzielanie informacji i odpowiedzi na zadawane pytania użytkowników zarejestrowanych na GoPolonia (dotyczy podstawowego zakresu informacji o lokalnym rynku, prawie, regulacjach)
 • udzielanie informacji i odpowiedzi na zadawane pytania lokalnych przedsiębiorców nt. gospodarki, walorów i atutów Polski oraz promowanie Projektu GoPolonia.
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach, imprezach organizowanych przez lokalne organizacje otoczenia biznesu (branżowe, handlowe, gospodarcze, etniczne) w celu tworzenia sieci współpracy z lokalnymi partnerami, którzy mogą udostępniać i propagować wiedzę nt. Polski oraz przekazywać oferty biznesowe do systemu Business Magnet, a także zachęcać do udziału w branżowych e-Targach.
 • nawiązanie stałej współpracy z lokalną krajową izbą eksporterów i importerów
 • nawiązanie stałej współpracy ze wszystkimi zlokalizowanymi (w kraju działania) organizacjami Polonijnymi (klubami, stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami).
 • nawiązanie stałej współpracy z wybranymi kancelariami prawnymi, biurami nieruchomości, firmami konsultingowymi, obsługi księgowo- finansowej, doradcami podatkowymi, w celu stworzenia listy rekomendowanych serwisów dla polskich przedsiębiorstw, których obsługa będzie na wysokim poziomie oraz na korzystnych i preferencyjnych warunkach.
 • udzielanie pomocy w organizacji Misji Gospodarczych (organizowanych lub rekomendowanych przez GoPolonia ) do kraju działania Partnera, w tym do: opracowania planu pobytu, organizacji spotkań biznesowych (B2B / M-M), rezerwacji hotelu, serwisu logistycznego, cateringu itp.
 • tworzenie i aktualizowanie bazy danych firm i organizacji otoczenia biznesu, które są lub powinny być w kręgu zainteresowania polskich przedsiębiorstw (branżowy katalog firm Polonijnych, firm lokalnych, firm ogólnokrajowych). Docelowa wielkość bazy danych: min. 2.000 aktywnie działających podmiotów (w ciągu 3 lat).
 • organizowanie cyklicznych spotkań z lokalnym biznesem, przedstawicielami Polonii, mediów, w celu prezentacji Projektu GoPolonia oraz promocji poszczególnych województw regionu Polski, ich walorów, ofert i propozycji biznesowych oraz turystycznych.
 • inne zadania określone umową pomiędzy Partnerem, a Realizatorem Projektu.

Kiedy ocenicie Państwo, że możecie spełnić te warunki i jesteście zainteresowani współpracą w ramach Projektu GoPolonia, prosimy o kontakt z Biurem Operatora Projektu GoPolonia.

Koniecznie prosimy umotywować potrzebę utworzenia naszego Biura na proponowanym terenie.
Prosimy zgłosić chęć przystąpienia do Projektu, a w ciągu 48 godzin odezwiemy się i podejmiemy działania związane z procedurą kwalifikacyjną.

Zapraszamy!

Kontakt:

Biuro Weryfikacji GoPolonia
office@gopolonia.org