Trwa rejestracja na FGPŚ online. Zapisz się już dziś.

Polityka prywatności i regulamin

1. Portal www.GoPolonia.org jest platformą systemu komunikacji w biznesie, która jest dedykowana podmiotom gospodarczym, organizacjom otoczenia biznesu, przedsiębiorcom indywidualnym, podmiotom prawnym i osobom fizycznym w wersji online, której celem jest wsparcie handlu elektronicznego, wymiana i pozyskanie informacji, prezentacja ofert, udzielenie dostępu do usług i organizacja spotkań B2B. Właściciel portalu, zwany w dalszej treści „Administratorem“ określa politykę prywatności, a tym samym znaczenie zachowania poufności danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO

2. Administratorem danych osobowych jest Pegaz PUH, z siedzibą w Polsce : Kielce, ul. Dobrowolskiej 5B/49.

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich oferowanych przez „Administratora“ usług i produktów oraz opisuje dokładnie, w jaki sposób może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać szczegóły dotyczące danych użytkowników platformy GoPolonia.

4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikowi praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się poprzez adres email: rodo@gopolonia.pl lub pisemnie na adres: Pegaz PUH, 25-437 Kielce, ul. Dobrowolskiej 5B/49 (z dopiskiem „RODO”).

5. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników portalu GoPolonia są zbierane i przetwarzane w związku z prowadzeniem aktywności Użytkownika w serwisie www.GoPolonia.pl i www.GoPolonia.org. Wszelkie dane osobowe (np. adres e-mail, adres
prowadzonej działalności, imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, numer telefonu) podawane są przez Użytkownika portalu GoPolonia dobrowolnie w celu uzyskania dostępu do oferowanych za pośrednictwem serwisu określonych w nim usług i produktów. Dodatkowo, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki (o polityce i plikach cookies szerzej poniżej). Ponadto mogą być przetwarzane dane karty płatniczej (w sytuacji, gdy Użytkownik jest zainteresowany zakupem płatnych pakietów lub usług określonych w Regulaminie) oraz dane wskazane w formularzach systemu GoPolonia niezbędne dla realizacji zleceń w przypadku zamieszczania ogłoszeń w kategorii „Business Magnet”, dostępu do „Koszyka Usług” COB, spotkań e-B2B, udziału w e-Targach lub dokonywania zgłoszeń na Forum Gospodarcze Polonii Świata.

6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora na potrzeby:

a. zawarcia umowy na korzystanie z Platformy GoPolonia, w tym na założenie i utrzymywanie konta w ramach Platformy GoPolonia, założenie panelu i potwierdzenie tożsamości Użytkownika, pobieranie opłat za pakiety i punkty oraz rozliczenia ich poboru za wybrane usługi i produkty, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć.

b. kontroli indywidualności Użytkownika, potwierdzenie jego uprawnienia do rejestracji jako subskrybenta GoPolonia, dostarczania identyfikatora logowania oraz zarządzanie i utrzymanie rejestracji,

c. wsparcia interakcji pomiędzy Użytkownikami serwisu GoPolonia, prowadzenia badań, analiz statystycznych, które pozwolą poprawić zakres serwisu, ocenić poziom satysfakcji Użytkowników, jakość i zawartość ofert oraz wzmocnią oddziaływanie
promocyjno- marketingowe,

d. utrzymywania oraz komunikowania się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, system B2B, komunikator GoPolonia, elektroniczne formularze kontaktowe, e. marketingu bezpośredniego produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji),

f. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Platformy GoPolonia

g. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych),

h. realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Ponadto Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO ”) w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. korzystania z usługi Business Magnet, newsletter i systemu powiadomień GoPolonia, obejmującego przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);

e. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z usług świadczonych przez serwis GoPolonia, niemożność uzyskania odpowiedzi na żądane pytania lub niemożność otrzymania dostępu do produktów i usług serwisu GoPolonia.

10. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

11. Administrator przetwarza zakres danych podanych przez Użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.

12. Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do:

a. realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,

b. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania informacji, w tym informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach, a także w celach statystycznych,

c. przechowywania i udostępniania personelowi i Partnerom GoPolonia, wszelkim konkretnym dostawcom usług zaangażowanych przez Administratora oraz wszelkim innym uprawnionym osobom trzecim, a także wyspecjalizowanym doradcom, ubezpieczycielom, organom ścigania, organom regulacyjnym i rządowym oraz innym organizacjom związanym z serwisem GoPolonia.

13. Wszystkie dobrowolnie podane przez Użytkownika informacje są zwykle publicznie dostępne na stronach internetowych GoPolonia, a tym samym łatwo dostępne dla każdego Użytkownika online. Wszelkie określone dobrowolne informacje, które są udostępniane przez Użytkownika, zamieniają się w informacje publiczne, dlatego jest to jednoznaczne z rezygnacją z jakichkolwiek praw własności (w tym między innymi do praw autorskich i poufności) w odniesieniu do tego rodzaju informacji. Użytkownik musi zatem zachować szczególną ostrożność, ilekroć decyduje się na podanie informacji zastrzeżonych lub osobistych.

14. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

15. Uprawnienia użytkownika
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo do żądania dostępu do danych osobowych użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

16. Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania albo podmioty przetwarzające, z którymi współpracujemy
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

17. Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie użytkownika, jeżeli:

a. dane osobowe nie są niezbędne do celu, w których zostały zebrane,

b. użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,

c. użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,

f. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

18. Ponadto informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne obligują nas do przetwarzania danych.

19. Administrator posiada relacje z różnymi stronami internetowymi i podmiotami, aby zapewnić Użytkownikowi korzyści związane z usługami i produktami, których zwykle Administrator samodzielnie nie oferuje. Zapewnia w ten sposób dostęp do tych innych stron i ich witryn za pomocą hiperłączy do stron internetowych współpracujących z Administratorem podmiotów
lub poprzez oferowanie witryn pod wspólną marką. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać zmuszony do podania danych osobowych w celu subskrypcji lub ubiegania się o usługi lub produkty oferowane przez takich partnerów pod wspólną marką lub osoby trzecie.

20. Niniejsza Polityka prywatności nie działa z witrynami stron trzecich lub witrynami pod wspólną marką. Polityka prywatności tych dodatkowych podmiotów może różnić się od Polityki Portalu GoPolonia, i z pewnością nie ma kontroli nad danymi, które Użytkownik przekaże takim stronom trzecim. Najlepiej jest zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dla wszystkich stron pod wspólną marką i stron osób trzecich przed zajęciem się wszelkimi ofertami, usługami lub produktami zatwierdzonymi przez te strony.

21. Witryny GoPolonia i ich zawartość nie są skierowane do osób niepełnoletnich (osób poniżej 18 roku życia) i zwykle nie jest zamiarem oferowanie żadnych usług ani produktów osobom nieletnim. Jeśli małoletni przekaże nam dane osobowe bez zgody opiekuna lub rodzica, opiekun lub rodzic powinien skontaktować się z naszym inspektorem pod adresem:
inspektor@gopolonia.pl, aby wyeliminować te informacje.

22. Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Użytkownik prawo dostępu do umieszczonych przez nas danych osobowych i żądania zmiany informacji.

Polityka Cookies

1. Administrator używa plików „cookie” w celu przechowywania określonych informacji na Twój temat, a także śledzenia Twojej wizyty na Stronach Internetowych. Z pewnością nie jest niczym niezwykłym, że strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby poprawić rozpoznawanie swoich użytkowników końcowych.

2. Platforma GoPolonia nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy GoPolonia („Użytkownika”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy GoPolonia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Pegaz PUH, jako operator Platformy GoPolonia.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Platformy GoPolonia do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicykorzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy GoPolonia

6. W ramach Platformy GoPolonia stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Platformy GoPolonia stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy GoPolonia, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy GoPolonia;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy GoPolonia;

c. „wydajnościowe” / „serwisowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy GoPolonia, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google
(podmiot, któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w tych celach);

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy GoPolonia mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy GoPolonia.

Regulamin Serwisu GoPolonia.

1. Korzystając z Produktów i Usług, zgadzasz się, bez ograniczeń lub kwalifikacji, na przestrzeganie niniejszych Warunków i wszelkich innych opublikowanych wytycznych lub zasad mających zastosowanie do dowolnej strony internetowej, produktu lub usługi serwisu GoPolonia.

2. Korzystanie z Produktów i Usług podlega zgodności z niniejszymi Warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator może zakończyć dostęp do serwisu GoPolonia lub dowolnego z Produktów i Usług, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do Regulaminu.  Każde takie wypowiedzenie odbywa się według wyłącznego uznania
Administratora i może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia. Administrator ponadto zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu dowolnego użytkownika do GoPolonia lub dowolnego z Produktów i Usług za wszelkie działania, które według Administratora mogą być bezpośrednio lub pośrednio szkodliwe dla innych użytkowników.

3. Niektóre Produkty i Usługi będą wymagały od Użytkownika zarejestrowania się i podania określonych danych. Biorąc pod uwagę korzystanie z takich Produktów i Usług, rejestrując i udostępniając takie dane, oświadcza i gwarantuje, że: informacje o Użytkowniku są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne (oprócz elementów opcjonalnych) zgodnie z wymogami rejestracji i formularzami GoPolonia („Dane rejestracyjne”) oraz Użytkownik zachowa i niezwłocznie zaktualizuje Dane rejestracyjne, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Administrator ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Administrator ma prawo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Produktów i Usług. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, musi mieć ukończone 18 lat, aby korzystać z usług GoPolonia, a rejestrując się, oświadcza, że ma ukończone 18 lat. W dowolnym momencie Administrator może wymagać przedstawienia dowodów potwierdzających wiek.

4. Wszystkie rejestracje GoPolonia stają się wyłączną własnością Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i ponownego wykorzystania wszystkich danych rejestracyjnych i innych danych osobowych użytkownika. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie edytować, aktualizować, zmieniać lub zaciemniać swoje dane osobowe,
postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronach GoPolonia.
5. Wszystkie rejestracje GoPolonia stają się wyłączną własnością Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i ponownego wykorzystania wszystkich danych rejestracyjnych i innych danych osobowych użytkownika. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie edytować, aktualizować, zmieniać lub zaciemniać swoje dane osobowe,
postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronach GoPolonia.

6. Po rejestracji otrzyma własne konto i dostęp do Panelu Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i identyfikatora oraz jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane pod hasłem lub
identyfikatorem. Zgadza się na natychmiastowe powiadomienie Administratora o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, oraz upewnia się, że wychodzi z konta na koniec każdej sesji. Administrator nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania
tego wymogu.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że za wszystkie informacje, kod, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, wideo, czat, wiadomości, pliki lub inne materiały (zwane Treścią), zarówno publicznie publikowane, jak i przekazywane prywatnie, ponoszą wyłączną odpowiedzialność osoby, od której pochodzi taka Treść. Oznacza to, że Użytkownik, a nie Administrator, ponosi całkowitą odpowiedzialność za całą Treść, którą wysyła, publikuje, przesyła e-mailem lub w inny sposób przesyła za pośrednictwem Usług serwisu GoPolonia. Administrator nie kontroluje Treści użytkownika ani stron trzecich publikowanych za pośrednictwem Produktów i Usług, i jako taka nie
gwarantuje dokładności, integralności ani jakości Treści tego Użytkownika lub strony trzeciej.

8.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystając z Produktów i Usług, może być narażony na Treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. W żadnym wypadku Administrator nie będzie w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za treść Użytkownika lub strony trzeciej, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w takich
treściach, a także za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystanie z takich treści publikowanych, wysyłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób przesyłanych za pośrednictwem Produktów i Usług.  Zasadniczo Administrator nie dokonuje wstępnej kontroli treści użytkowników ani osób trzecich opublikowanych na
GoPolonia, z wyjątkiem niektórych obszarów, w których Administrator stosuje pewne oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania, chociaż Administrator zastrzega sobie prawo do tego. Administrator nie gwarantuje, że wszelkie badania zostaną przeprowadzone zgodnie z satysfakcją Użytkownika lub że zostaną w ogóle wykonane. Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania niektórych, wszystkich.

9. Administrator będzie zabiegał, by zapewnić 100% satysfakcji Użytkownikowi dla wszystkich oferowanych usług i produktów.

10. Żądania zwrotu pieniędzy za oferowane usługi i produkty serwisu GoPolonia rozpatrywane będą w terminie do 3 miesięcy od daty wadliwego świadczenia lub braku jego wykonania. Zwroty nie dotyczą wartości niewykorzystanych i nie rozliczonych punktów z zakupionych Pakietów. Wszelkie prośby o zwrot środków należy zgłaszać do Administratora na e-mail:
office@gopolonia.org z dopiskiem: „reklamacja”. Administrator zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia i odrzucenia każdego żądania w indywidualnych i zbiorowych przypadkach.

11. Użytkownik zapewnia i zgadza się, że nie będzie:

a. publikował treści, wysyłał wiadomości, dostarczał linków, adresów, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, o charakterze pornograficznym lub w inny sposób łamiące prawo,

b. zbierał i przechowywał dane osobowe innych Użytkowników serwisu GoPolonia, w celach komercyjnych i niezgodnych z prawem.

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Administrator i jego wyznaczone osoby będą miały prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do odmowy publikacji, usunięcia lub zablokowania dostępu do Treści dostępnych za pośrednictwem Produktów i Usług w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu, z powiadomieniem lub bez. Administrator może również zablokować dostęp lub zawiesić członkostwo w GoPolonia lub dowolnej jego części za naruszenie niniejszych warunków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że musi ocenić i ponosić
wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakiejkolwiek Treści, w tym polegać na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może polegać na żadnej treści utworzonej lub uzyskanej przy użyciu produktów i usług GoPolonia. Użytkownik, akceptując niniejszą Politykę Prywatności i Regulamin potwierdza i zgadza się, że Administrator może zachować Treść, a także może ją ujawnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione w celu:

a. przestrzegania procedur prawnych; 

b. egzekwowania warunków; 

c. odpowiadania na roszczenia, że ​​wszelkie Treści naruszają prawa osób trzecich; 

d. ochrony prawa, własności lub bezpieczeństwa osobistego Administratora, jego użytkowników i społeczeństwa. 

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie Produktów i Usług, w tym Treści, może obejmować:

a. transmisje w różnych sieciach; 
b. zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń.

14. Administrator może również zawiesić lub zamknąć dowolne konto użytkownika dla dowolnego produktu lub usługi z powodu braku aktywności użytkownika. Na przykład konto GoPolonia może zostać zamknięte lub zawieszone, jeśli użytkownik nie zaloguje się do usługi GoPolonia przez dłuższy czas.

15. Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji bez powiadomienia.

16. Administrator nie składa żadnych oświadczeń na temat innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony. Kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej innej niż GoPolonia, musi pamiętać, że jest ona niezależna od GoPolonia i że Administrator nie ma kontroli nad zawartością tej witryny. Ponadto link do strony internetowej innej niż GoPolonia nie oznacza, że ​​Administrator popiera lub przyjmuje wszelką odpowiedzialność za treść, użytkowanie lub produkty i usługi udostępniane za pośrednictwem takiej strony internetowej.

17. W ŻADNYM WYPADKU ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRONY INTERNETOWE, INNE NIŻ
ADMINISTROWANE PRZEZ NIEGO.

18. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE SZKODY UŻYTKOWNIKÓW SERWISU GOPOLONIA, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST WYRAŹNIE POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

19. Akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy Użytkownika z Administratorem.

20. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz możliwości realizacji praw osób, których dane dotyczą, dostępne pod adresem www.gopolonia.pl/polityka-prywatnosci